Standard Check up Program

เพื่อเป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ และค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อการป้องกัน การเกิดโรค ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่น ๆ เช่น การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ

2,900 บาท ราคาปกติ 4,980 บาท
เหลืออีก 34 วัน

รายละเอียด

ประโยชน์
เพื่อเป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ  และค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อการป้องกัน การเกิดโรค  ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่น ๆ เช่น การรับวัคซีน  การตรวจสุขภาพหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ

กลุ่มเสี่ยง
- ความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน,ไต,  ตับ,หัวใจและหลอดเลือด
- ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง โดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่ระยะต้น  เพื่อป้องกันการเสียชีวิต  เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้  มะเร็งเต้านม มะเร็งนรีเวชความเสี่ยงของการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี และซี 

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจ
คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป
1.ควรงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
2.กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI) ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
3.เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของท่าน กรุณามาถึงก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
4.กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
5.คุณสุภาพสตรีที่ตรวจปัสสาวะ  และการตรวจภายใน ควรมาตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน
**ในส่วนนี้อาจจะไม่มี  เนื่องจากโปรแกรมตรวจสุขภาพนั้น ไม่มีรายการตรวจ Exercise Stress Test  เป็นคำแนะนะถ้าตรวจเพิ่ม
 

คำแนะนำสำหรับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test )
1.กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
2.หากจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หรือมีส่วนผสมของคาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์
3.หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
4.หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนการตรวจ

*แพ็คเกจดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น และต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อมารับบริการ (All packages are for Thai citizen only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์สุขภาพดีเฉพาะทาง (Wellness Center)
ชั้น 4 รพ.เวิลด์เมดิคอล
โทร. 02 836 9999  ต่อ  4921-3